Casual 12 Statistiken

Spilerazau: 167
Dörfer insgesamt: 1.057 (6.33 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.050
Barbaredörfer: 7
Bonusdörfer: 8
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 89 Täg
Spieler online: 3
Nachricht vrschickt: 710 (4.25 je Spieler)
Forebiträg: 317 (1.90 je Spieler)
Truppebewegige: 59 (0.35 je Spieler)
Handelsbewegige: 102 (0.61 je Spieler)
Azau Stämm: 13
Azau Spieler i Stämme: 73
Pünkt insgesamt: 5.367.743 (32.142 je Spieler, 5.078 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 65.330.449
 • 58.520.637
 • 74.724.719
Truppe insgesamt:
 • 1,377 Mio.
 • 736.474
 • 1,230 Mio.
 • 415.827
 • 130.356
 • 557.137
 • 23.619
 • 154.834
 • 61.777
 • 19.575
 • 259
 • 303
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 8243
 • 4410
 • 7365
 • 2490
 • 781
 • 3336
 • 141
 • 927
 • 370
 • 117
 • 2
 • 2
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 1302
 • 697
 • 1164
 • 393
 • 123
 • 527
 • 22
 • 146
 • 58
 • 19
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: TMflexxy
Nöischte Stamm: G|A|G

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 05:18